Kierunek Kultura. Badanie podmiotów kultury województwa mazowieckiego 2012

Publikacje


Raport pt.: „Kierunek Kultura. Badanie podmiotów kultury województwa mazowieckiego 2012” został opracowany przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Dokument powstał w ramach projektu „Kierunek Kultura 2012”. Przeprowadzenie badania ilościowego zostało zlecone Ośrodkowi Ewaluacji.

Głównym celem badania było opisanie form, w jakich funkcjonują, i praktyk, przy pomocy których realizują swoje cele podmioty kultury w województwie mazowieckim. Badanie było integralną częścią tegorocznej edycji Programu Kierunek Kultura, w ramach którego realizowano również działania animacyjne w wybranych badanych miejscowościach.

Na etapie planowania badań założono, iż Raport stanie się częścią większej publikacji podsumowującej całą edycję Projektu Kierunek Kultura 2012. W związku z tym Raport zawiera tylko główne wnioski ze zrealizowanych badań. Szczegółowy materiał analityczny był prezentowany i wykorzystywany podczas realizacji Projektu.

Zasadnicza część badań terenowych została przeprowadzona między 31 marca a 30 czerwca 2012 roku. Ponadto od 1 kwietnia do 31 października przeprowadzono badanie materiałów zastanych, zaś we wrześniu 2012 badanie ilościowe metodą CAWI.

Raport składa się z rozdziału wprowadzającego, metodologicznego, prezentacji wyników badania ilościowego, 10 rozdziałów opisujących wybrane zagadnienia oraz zestawu rekomendacji. Ponadto integralną częścią raportu jest zestaw załączników.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z badań: Kierunek Kultura. Badanie podmiotów kultury województwa mazowieckiego 2012.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Obserwatorium Kultury.

Partner: