Warszawa lokalna

Publikacje


Raport pt.: „Warszawa lokalna” powstał w ramach projektu realizowanego w Warszawie od 1 lipca do 15 grudnia 2010 roku. Celem głównym badania była ewaluacja polityki kulturalnej/działań podejmowanych w obszarze kultury przez 18 urzędów dzielnic, ze szczególnym naciskiem na działania w zakresie współpracy z lokalnymi NGO-sami.

Dokument został opracowany na podstawie badań własnych, podczas których zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

  • wywiady pogłębione z naczelnikami (pracownikami) Wydziałów Kultury Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy,
  • wywiady z pracownikami Biura Kultury m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy,
  • analiza finansowa budżetów dzielnic przeznaczonych na kulturę,
  • analiza działań promocyjno–informacyjnych dzielnic,
  • ankieta internetowa przeprowadzona wśród warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na poziomie dzielnicowym,
  • analiza on-going wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków Urzędów Dzielnic,
  • studium przypadku wybranych organizacji.

Raport składa się ze Wstępu, 9 rozdziałów (dotyczących analizy wyników poszczególnych badań oraz opracowań merytorycznych w formie esejów) oraz zestawu rekomendacji.

Zapraszamy do lektury raportu Warszawa lokalna.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury:

w ramach programu Obserwatorium Kultury: