O projekcie

Kadry kultury


„Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury” jest skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Warszawie, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd. W ramach Programu oferujemy Państwu 10-miesięczny pakiet edukacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej uczestniczki i każdego uczestnika.

Koszt udziału w Programie: 660 zł brutto
Nabór: do wyczerpania miejsc

Idea: Nie narzucamy programu szkoleniowego. Pomagamy utrwalić wiedzę.

Nasze wieloletnie doświadczenie w środowisku kultury i sztuki pokazuje, że ludzie pracujący w tych obszarach chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe – jednak nie zawsze pośród dostępnych programów szkoleniowych znajdują to, czego tak naprawdę potrzebują. Dlaczego?

Działają Państwo w Warszawie, pracują w kulturze, chcą się doskonalić – wydawałoby się, że to nic trudnego. Stołeczna oferta szkoleń jest bogata, wybór tematów i narzędzi edukacyjnych ogromny. Problemem nie jest brak możliwości, problemem może się jednak okazać… ich nadmiar. Jak z tego szkoleniowego rogu obfitości wybrać coś odpowiedniego dla siebie? Czym się kierować: modą, rekomendacjami znajomych, ceną, czymś innym? Wydawałoby się, że najrozsądniej byłoby podążać za własnymi potrzebami. Jak jednak te potrzeby właściwie zdefiniować? Jak dopasować do nich odpowiedni program szkoleniowy? Odpowiedzi na te pytania nie wydają się nam oczywiste – i chcielibyśmy poszukać ich wspólnie z Państwem.

Jesteśmy przekonani, że oferta dla każdego to oferta dla nikogo. Dlatego przedstawiamy Państwu alternatywną propozycję, której ideą jest budowa programu szkoleniowego w oparciu o diagnozę indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz we współpracy z samymi zainteresowanymi. To Państwo, przy wsparciu naszych ekspertów, wypracują zakres tematyczny warsztatów i szkoleń. To Państwo będą prawdziwymi autorami Państwa osobistych programów!

W tym miejscu możemy zadać sobie kolejne pytania: szkolenie i co dalej? Czy kilka dni wystarczy, żeby zdobyć praktyczną wiedzę, czy kilkanaście godzin nauki uczyni z nas ekspertów? Naszym zdaniem nie, dlatego realizacja Państwa programów edukacyjnych nie będzie końcem, ale początkiem procesu. Jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu cyklu warsztatów i szkoleń będą mieli Państwo do dyspozycji mentora, który pomoże Państwu wypróbować nabytą wiedzę w praktyce. Wspólnie z mentorem wprowadzą Państwo zmiany w życie!

Etap 1: Profesjonalna diagnoza potrzeb i oczekiwań
Diagnoza Państwa potrzeb i oczekiwań rozpocznie się już na etapie naboru. Na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu rejestracyjnym opracujemy indywidualne testy, których wypełnienie będzie warunkiem przystąpienia do Programu. Kolejnymi etapami diagnozy będą spotkania z ekspertem/ ekspertami, w ramach których przeprowadzimy z Państwem pogłębione wywiady uszczegóławiające oraz wizyty studyjne w miejscu pracy. Przed spotkaniami eksperci poproszą Państwa o dostarczenie materiałów do analizy (takich jak oferta – Państwa lub Państwa instytucji, programy zajęć, materiały promocyjne, regulaminy, sprawozdania, dokumenty strategiczne, dane dotyczące uczestnictwa, raporty z autoewaluacji itp.). Wyniki tejże analizy zostaną omówione podczas spotkań. Efektem procesu diagnostycznego będzie wstępny katalog Państwa potrzeb oraz pożądanych tematów szkoleniowych.

Etap 2: Gra symulacyjna SmileUrbo
Kolejnym etapem Programu będzie udział w grze SmileUrbo. SmileUrbo to autorska, interaktywna gra symulacyjna, stworzona i rozwijana przez Stowarzyszenie Smilemundo przy współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”. Gra otrzymała szereg nagród i wyróżnień, spośród których najważniejszym jest przyznawane przez ONZ World Summit Youth Award w kategorii Education for all. Gra SmileUrbo jest objętym licencją, ekskluzywnym narzędziem edukacyjnym – zorganizujemy ją specjalnie dla Państwa!

Gra została zaprojektowana tak, aby stawiać graczom realne wyzwania. Pojedyncza edycja składa się z trzech rund, a sytuacja w każdej następnej turze uzależniona jest od przebiegu poprzedniego etapu. Uczestniczki i uczestnicy wcielają się w różne role i wspólnie decydują o losach fikcyjnej miejscowości. Gra wspomaga tworzenie silnych społeczności lokalnych oraz zespołów potrafiących efektywnie współpracować, z uwzględnieniem potrzeb różnych podmiotów funkcjonujących w przestrzeni publicznej.

Uczestnictwo w grze będzie uzupełnieniem etapu diagnostycznego i wsparciem w procesie definiowania Państwa oczekiwań względem udziału w Programie. Symulacja alternatywnej rzeczywistości umożliwi Państwu wyjście poza odgrywane na co dzień role, co – jak pokazuje praktyka – sprzyja odkrywaniu rzeczywistych potrzeb oraz określaniu obszarów, w których warto wprowadzić zmiany.

Rezultatem stricte edukacyjnym wynikającym z udziału w grze będzie podniesienie Państwa kompetencji w takich obszarach jak style i strategie negocjacyjne, rozpoznawanie potrzeb i identyfikowanie zagrożeń, osiąganie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony (Win-Win w praktyce), komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem.

Co istotne, gra nie będzie jednorazowym wydarzeniem. W ramach Programu każdy z Państwa weźmie udział w dwóch oddzielonych w czasie, kilkugodzinnych edycjach!

Więcej o grze: www.smileurbo.com/pl, www.innowatorium.org/projekty/smileurbo/presti%C5%BCowa-nagroda-za-smileurbo).

Etap 3: Spersonalizowane warsztaty i szkolenia.
Naszą siłą są nasi ludzie. Eksperci współpracujący z Fundacją Obserwatorium reprezentują właściwie każdy obszar, który jest niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Te obszary i związane z nimi zagadnienia to m.in.:
• tworzenie planów działań, strategii oraz ofert;
• pozyskiwanie środków finansowych na działalność (fundraising);
• zarządzanie projektem;
• zarządzanie zasobami ludzkimi;
• komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
• metody i techniki autoewaluacji;
• badania społeczne (w tym instytucji kultury), np. diagnozy problemów, potrzeb i potencjału, mapowanie odbiorców i in.;
• rozwój publiczności;
• crowdfunding jako społecznościowe narzędzie tworzenia relacji z odbiorcami;
• marketing w działalności kulturalnej
• tworzenie atrakcyjnych tożsamości wizualnych;
• zarządzanie kanałami w nowych mediach;
• budowanie partnerstw i sieci współpracy;
• budowanie banków wiedzy;
• edukacja kulturalna;
• innowacyjne metody edukacyjne (np. gry)… i wiele innych.

Diagnoza Państwa potrzeb, wsparta doświadczeniem naszych ekspertów, pozwoli określić zakres tematyczny i sformułować Państwa indywidualne programy szkoleniowe. Co najważniejsze, to sami Państwo – pod okiem ekspertów – wypracują obszary, w jakich będą potem szkoleni!

Spersonalizowane programy podnoszenia kompetencji będą obejmowały po minimum 30 godzin szkoleniowo-warsztatowych. Szkolenia będą realizowane w niewielkich grupach, na terenie Warszawy, w terminach ustalanych indywidualnie dla każdej grupy.

Etap 4: Praca z mentorem
Po zakończeniu etapu szkoleniowo-warsztatowego każdy z Państwa nawiąże współpracę z mentorem… lub mentorami: w zależności od zakresu potrzeb i skali działań będą Państwo pracować z jednym ekspertem lub całym zespołem. Współpraca z mentorem będzie się odbywała na zasadzie przekazywania know-how (bezpośredni i długotrwały kontakt, w relacji mistrz-uczeń). Współpraca ta da możliwość ugruntowania wiedzy oraz kompetencji nabytych podczas szkoleń. To warunek konieczny do tego, by działania edukacyjne przyniosły trwałe, długofalowe skutki.

Co ważne, wraz z ekspertami opracują Państwo spersonalizowany plan wdrażania konkretnych i praktycznych rozwiązań, mających na celu sprofesjonalizowanie Państwa działalności. W zależności od Państwa potrzeb może to być:
• zmapowanie odbiorców Państwa działań;
• stworzenie skutecznych narzędzi komunikacji z odbiorcami w środowisku nowych mediów;
• zmapowanie potencjalnych partnerów;
• plan rozwoju i współpracy/ nawiązywania partnerstw;
• opracowanie strategii promocji własnej marki;
• opracowanie strategii działalności na najbliższe lata;
• opracowanie standardów autoewaluacji;
• opracowanie oferty sponsoringowej;
• napisanie „doskonałego” wniosku o dofinansowanie (zarządzanie projektem);
• utworzenie nowej tożsamości wizualnej;
• organizacja eventu;
• wypracowanie zasad komunikacji wewnętrznej
• i wiele innych… [zaproponujcie Państwo swój temat!]