Opiekunowie naukowi

Uczelnie dla instytucji kultury


Eksperci programu to przedstawiciele renomowanych warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Wydział Pedagogiczny) oraz pierwszego w Polsce prywatnego uniwersytetu – Uniwersytetu SWPS (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz School of Ideas).


Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie pracy socjalnej, działań obywatelskich, społeczności lokalnych, animacji kultury, społecznego PR oraz realizacji projektów badawczych; członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza, sekretarz redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Ekspert organizacji pozarządowych: Instytutu Spraw Publicznych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (członek zespołu redakcyjnego dokumentu strategicznego III Sektor dla Polski), Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Obserwatorium (nadzór metodologiczny, udział w badaniach, recenzowanie publikacji), Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Współpracowała także m.in. z Collegium Civitas, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Fundusz Współpracy, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego.


Kulturoznawca i socjolog. Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Naukowo zajmuje się antropologią miasta i architektury, socjologią muzyki popularnej oraz problematyką etniczności i nacjonalizmu. Członek rady naukowej Fundacji Obserwatorium. Autor książki Re-konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku (2014) i ponad dwudziestu artykułów opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.  Współautor i członek kilkunastu projektów badawczych, w tym: Stadion – miasto – kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej (2011-2013), Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii – porównawcze badania antropologiczne (2012-2018), Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie (2014-2016), Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce (2016-2017).

Więcej: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Majewski https://swps.academia.edu/PiotrMajewski


Etnograf i kulturoznawca. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się pograniczem pomiędzy etnicznością i kulturą popularną oraz kwestią pamięci chłopskiej. Jest autorem książki Homo frajer. Nieświadome wymiary kultury (Gdańsk 2014) oraz współpracownikiem Praktyki Teoretycznej. Publikacje: Michał Rauszer, Tożsamość czy podmiotowość. Antropologia jako polityka; Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego (red.) M.Czubaj, W. J. Burszta, Gdańsk 2012, s. 45-67; Michał Rauszer, Interpasywny i ideologiczny wymiar polityki dziedzictwa kulturowego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 12, Cieszyn 2012, s. 67-92. Prowadził badania: Bełk, Tradycje i pamięć miejscowości Górnego Śląska; Żory, Miejsca znaczące i śląska tożsamość; Szymbark, Pogranicze jako region wielokulturowy. Ponadto zajmuje się także badaniami animacyjnymi i badaniami instytucji kultury. Prowadził badania ośrodków i instytucji kultury w Warszawie, Łodzi i Cieszynie.


Kulturoznawca, pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ds. jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS. Naukowo pracuje nad takimi zagadnieniami jak: (est)etyczny wymiar świadectw Zagłady, nie-rzeczy-wisty język obrazów, ożywione-nie-ożywione jako posthumanistyczny motyw w literaturze i sztuce. Prowadzi zajęcia m.in. z estetyki, teorii i praktyk interpretacji, sztuki w przestrzeni publicznej czy transformacji nowoczesności. Współredaktor trzech książek (Konteksty sztuki. Konteksty estetykiMiędzy estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznejOdsłony nowoczesności. Próby z kulturoznawstwa krytycznego) oraz autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik badań poświęconych m.in. interwencjom artystycznym w przestrzeni publicznej.


Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego