Regulamin

Kadry kultury


Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.:
„Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: „Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”, współfinansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, zwanym dalej Programem.
 2. Program realizowany jest przez Fundację Obserwatorium, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Działania w ramach Programu realizowane są na terenie Miasta Stołecznego Warszawa na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 i 4.
 4. Program realizowany jest od 01.03.2017 do 31.05.2018.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją Programu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostają w gestii Organizatora.

§ 2

Założenia Programu

 1. Celem głównym Programu jest budowanie i rozwój kompetencji organizatorek i organizatorów życia kulturalnego Warszawy. Celem pośrednim Programu jest zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
 2. Program kierowany jest do 50 organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Warszawie, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd.
 3. Zaplanowane w Programie działania obejmują następujące etapy:
  a) Etap 1: Profesjonalna diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników Programu (1.05.2017–15.08.2017).
  b) Etap 2: Udział uczestników Programu w grze symulacyjnej SmileUrbo (15.07.2017–31.10.2017).
  c) Etap 3: Utworzenie oraz realizacja Programu spersonalizowanych warsztatów i szkoleń (1.06.2017–31.01.2018).
  d) Etap 4: Praca uczestników Programu z mentorami (1.12.2017–31.05.2018).
 4. Działania Programu będą organizowane w biurze Fundacji Obserwatorium, w siedzibach współpracujących instytucji i organizacji, w siedzibach uczestników Programu.

 

§ 3

Uprawnienia i obowiązki uczestników Programu

1. Każdy uczestników Programu ma prawo do:
a) udziału w działaniach gwarantowanych przez Program,
b) zgłaszania uwag i oceny działań,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych.

2. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Programie,
b) obecności w poszczególnych działaniach Programu,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Programu.

3. Udział uczestników Programu w zajęciach jest odpłatny.
4. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat udziału w projekcie.
5. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest obecność podczas minimum 75% działań realizowanych w ramach Programu.

§ 4

Nabór do Programu

 1. Nabór do Programu składa się z dwóch części:

a) Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
b) Wypełnienie i odesłanie testu diagnostycznego w wersji elektronicznej na adres: kadrykultury.waw@gmail.com, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania formularza testu.

2. Wszystkie dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora www.kadrykultury.pl.
3. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz:
a) Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do programu.
b) Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia po przeprowadzonej diagnozie potrzeb.

4. Do Programu mogą zgłosić się maksymalnie 3 osoby z danej instytucji/podmiotu.
a) W przypadku dużego zainteresowania Programem, Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu podanego w § 4, pkt 4.

5. Udział w działaniach Programu (dziesięciomiesięczny kurs) jest płatny w kwocie 660,00 zł brutto od osoby (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Organizator wystawi fakturę, a Uczestnik zobowiązuje się do dokonania płatności w ciągu 14 dni na konto Fundacji: 21 2130 0004 2001 0496 2205 0008 (Volkswagen Bank Polska SA).
7. Oferta jest kompleksowa i nie ma możliwości wyodrębnienia poszczególnych działań projektu.

§ 5

Zasady rezygnacji z udziału w Programie

 1. Uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
 2. Pisemne oświadczenie o przyczynie rezygnacji należy złożyć w biurze Fundacji Obserwatorium osobiście lub przesłać pocztą.
 3. Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Programie, w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą, może wyznaczyć na swoje miejsce zastępstwo, inną osobę.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika Programu w trakcie Etapu 1, Organizator zwróci Uczestnikowi 25% wpłaconej kwoty, tj.: 165,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych).
 5. Po rozpoczęciu Etapu 2 Programu Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Programie, nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa.

 § 6

Zasady monitoringu i kontroli

 1. Uczestnicy Programu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Uczestnik programu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Programu osobom zaangażowanym w realizację Programu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie Programu www.kadrykultury.pl oraz w Biurze Organizatora.

Pobierz Regulamin w wersji PDF – POBIERZ