Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.:
„Uczelnie dla instytucji kultury” 2018

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: „Uczelnie dla instytucji kultury” (zwanym dalej projektem), współfinansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na mocy uchwały nr 2057/304/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 15. Wyobraźnia i wiedza: inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących naukę z działalnością artystyczną/kulturalną.
 2. Projekt realizowany jest przez Fundację Obserwatorium, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Działania w ramach projektu realizowane są na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy) na rzecz Uczestników projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 i 4.
 4. Projekt realizowany jest od 05.06.2018 do 31.12.2018.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących jego realizacji pozostają w gestii Organizatora.

§  2
Założenia projektu

 1. Celem głównym projektu jest budowa trwałych relacji pomiędzy sektorem kultury a uczelniami oraz wsparcie instytucji w ich działalności.
 2. Projekt kierowany jest do instytucji kultury posiadających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy).
 3. W projekcie mogą wziąć udział również inne podmioty w ramach nawiązanych koalicji (organizacje pozarządowe, firmy, freelancerzy, grupy nieformalne itp.).
 4. Zaplanowane w projekcie działania obejmują następujące etapy:
 • Etap 1: Wypełnianie i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez instytucje/ koalicje (8.06.2018–30.06.2018).
 • Etap 2: Wyłonienie 4 instytucji, które wezmą udział w projekcie (1.07.2018–20.07.2018).
 • Etap 3: Organizacja i realizacja spotkania inicjującego w każdej lokalizacji (21.07.2018–31.08.2018).
 • Etap 4: Realizacja przez zespoły badawcze wypracowanych działań w każdej lokalizacji (13.08.2018–31.10.2018).
 • Etap 5: Opracowanie publikacji zawierającej informacje o działaniach zrealizowanych w każdej lokalizacji (1.10.2018–20.12.2018).

5. Oferta jest kompleksowa i nie ma możliwości wyodrębnienia poszczególnych działań projektu.
6. Działania koordynacyjne projektu będą organizowane w biurze Fundacji Obserwatorium, natomiast działania zespołu badawczego będą realizowane w siedzibach uczestników projektu.

§  3
Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

1. Każda instytucja uczestnicząca w projekcie ma prawo do:

 • współrealizacji 3, 4 i 5 etapu projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny realizowanych działań,
 • konsultowania planów działań,
 • otrzymania i wykorzystywania materiałów wypracowanych przez zespoły badawcze,
 • otrzymywania wsparcia od ekspertów biorących udział w projekcie, w zakresie działań realizowanych w jego ramach.

2. Każda instytucja uczestnicząca w projekcie zobowiązana jest do:

 • złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie,
 • współpracy podczas każdego etapu projektu,
 • udostępnienia materiałów niezbędnych do wypracowania przez zespół możliwie adekwatnych narzędzi i harmonogramów działań badawczych,
 • wsparcia zespołu badawczego w trakcie realizowanych działań (wyżywienie, nocleg, transport lokalny itd.),
 • wypełniania ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu,
 • wyrażenia zgody na zamieszczenie informacji na temat instytucji i zrealizowanych działań w publikacji projektowej.

3. Udział instytucji w projekcie jest nieodpłatny.

§ 4
Nabór do projektu

1. Nabór do projektu składa się z dwóch części, którymi są:

 • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://www.obserwatorium.org.pl/uczelnie-dla-instytucji-kultury-nabor/, do 30 czerwca 2018 roku włącznie;
 • wypełnienie i odesłanie kwestionariusza w wersji elektronicznej na adres: uczelnie.kultura(at)gmail.com, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania kwestionariusza.

2. W przypadku formularzy zgłoszeniowych zawierających wyczerpujące informacje, Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia drugiej części naboru.

3. Wszystkie dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora, pod adresem http://www.obserwatorium.org.pl/uczelnie-dla-instytucji-kultury/.

4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

5. O udziale w projekcie zadecyduje zespół naukowy (więcej informacji na temat zespołu naukowego pod adresem: http://www.obserwatorium.org.pl/opiekunowie-naukowi/.

6. Zespół naukowy oceni zgłoszenia pod względem przyjętych kryteriów, którymi są:

 • staranność i przejrzystość zgłoszenia (staranne opracowanie i zamieszczenie wyczerpujących informacji w każdej pozycji formularza),
 • różnorodność pod względem wielkości miejscowości, położenia geograficznego jej siedziby, rodzaju działalności instytucji oraz zgłoszonych problemów badawczych;
 • poziom współpracy w ramach koalicji;
 • stopień zaangażowania w działania projektowe;

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowego kryterium, którym jest: poziom doświadczenia w prowadzeniu działań badawczych.

8. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 20 lipca 2018 roku włącznie, drogą mailową. Informacja zostanie dostarczona na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

9. Wybrana instytucja jest zobowiązana do przesłania potwierdzenia udziału w projekcie (drogą mailową) w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu.

10. W przypadku braku kontaktu z instytucją zakwalifikowaną do projektu Organizator zobowiązuje się do podjęcia dodatkowych działań informacyjnych (kontakt telefoniczny). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji instytucji w sytuacji, gdy nie uda mu się nawiązać kontaktu z wyłonioną instytucją w ciągu 10 dni, licząc od dnia wysłania informacji o zakwalifikowaniu instytucji do projektu.

§  5
Zasady monitoringu i kontroli

 1. Projekt podlega procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Instytucje zobowiązane są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom zaangażowanym w jego realizację, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§  6
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) wyjaśniamy, że dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numerów telefonów zbierane w ramach naboru do projektu będą wykorzystywane do informowania o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu.
 2. Administratorem Państwa danych będzie Fundacja Obserwatorium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej 48c/007. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom (z wyłączeniem § 5).
 3. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, pisząc na adres kontakt(at)obserwatorium.org.pl lub uczelnie.kultura(at)gmail.com.
 4. Mogą Państwo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie informacji na jeden z ww. adresów.
 5. W przypadku, gdyby Fundacja Obserwatorium przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłania wiadomości elektronicznych oraz udzielania informacji drogą telefoniczną. W przypadku niepodania adresu e-mail/ numeru telefonu lub wycofania zgody na korzystanie z nich, Fundacja Obserwatorium nie będzie informowała o swoich działaniach.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy działać, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę.

§  7
Postanowienia końcowe

 1. Instytucje zobowiązane są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie projektu, pod adresem http://www.obserwatorium.org.pl/uczelnie-dla-instytucji-kultury-regulamin/ oraz w Biurze Organizatora.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego