Statut

Fundacja


Pobierz statut Fundacji Obserwatorium w wersji PDF

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Obserwatorium, zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez Piotra Majewskiego zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym dnia 14 lipca 2009 roku, przez Notariusza w Warszawie Lilię Barbarę Kuligowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie w Al. Jerozolimskich numer 42 lok 150, za Repertorium A numer 2232/2009, działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity DZ. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4.

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Obserwatorium.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6.

 1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć Instytuty oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest:

1. Udział w badaniach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych w dziedzinie kultury oraz w badaniach społecznych;
2. Skupianie uwagi na czynnikach, które mają istotny wpływ na rozwój kultury, m.in. nowe technologie, nowe media, przemysły kultury;
3. Współpraca międzynarodowa oraz działania na rzecz: rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami, integracji europejskiej;
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5. Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu;
6. Wszechstronne upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, rozwijania świadomości obywatelskiej i kulturowej;
7. Budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków, naukowców, artystów, mniejszości narodowych i etnicznych, grup migranckich oraz sektorów biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
8. Propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury;
9. Wspieranie twórczości artystycznej.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;
2. Obserwację procesów kulturowych, społecznych i politycznych w Polsce oraz innych państwach europejskich;
3. Inicjowanie debat publicznych w dziedzinie kultury;
4. Współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami, uczelniami wyższymi;
5. Prace badawczo-rozwojowe;
6. Prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie kultury, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych oraz migrantów;
7. Prowadzenie badań kulturowych, społecznych, politycznych i cywilizacyjnych aspektów adaptacji Polski do procesów integracji europejskiej i globalizacji;
8. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
9. Wymianę doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Polski i innych krajów;
10. Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, wystaw oraz innych imprez o charakterze naukowym oraz kulturalno-artystycznym;
11. Przygotowywanie i konsultowanie aktów legislacyjnych, oraz prowadzenie analiz polskich i międzynarodowych systemów prawnych w obszarze kultury, edukacji oraz społeczeństwa obywatelskiego;
12. Monitoring działań instytucji publicznych;
13. Doradztwo w zakresie zarządzania: kulturą, projektem, organizacjami pozarządowymi;
14. Doradztwo w zakresie ewaluacji projektów oraz ewaluacji działalności instytucji publicznych i niepublicznych, sieci kulturalnych, organizacji, uczelni wyższych;
15. Kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej, prowadzonej w Polsce i za granicą;
16. Finansowanie nagród dla artystów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury;
17. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej;
18. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, tzw. „fundraising”;
19. Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i graficznej;
20. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile jest ona zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 10.

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11.

środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. darowizn, spadków i zapisów;
2. dotacji, subwencji, grantów;
3. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;
4. dywidend i zysków z akcji lub udziałów;
5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
6. nagród, pożyczek;
7. krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;
8. dochodu z działalności gospodarczej;
9. nawiązek sądowych;
10. dochodów ze zbiórek i imprez charytatywnych;
11. innych wpływów.

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 11, mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16.

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 17.

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 4. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Rady lub z innych przyczyn jej skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w ust. 1 pozostali członkowie Rady Fundacji niezwłocznie powołują nowego członka w celu uzupełnienia składu Rady.
 5. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres działalności w Zarządzie.

§ 18.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

§ 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Fundacji;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium;
3. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
4. uchwalanie zmian statutu Fundacji;
5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji;
6. tworzenie oraz wspieranie wizerunku Fundacji.

§ 20.

 1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich), głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący i Sekretarz organizują pracę Rady Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu, określa regulamin Rady Fundacji.

§ 21.

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.
 2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady.
 3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
 4. Uchwały Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 39 statutu, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 22.

 1. Rada Fundacji może powołać dodatkowe organy Fundacji.
 2. Rada Fundacji może powołać lub odwołać członków dodatkowych organów Fundacji. ZARZĄD FUNDACJI

§ 23.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym z Prezesa Fundacji. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd, w tym Prezes Fundacji, jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 2. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Fundator może być członkiem Zarządu.
 5. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu w przypadku, gdy członek nie realizuje w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.
 6. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z ust. 5 członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1 Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.
 7. Do czasu zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Fundator ma prawo do zmiany Statutu Fundacji.

§ 24.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu ustalonego przez Radę Fundacji.

§ 25.

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, Statutu i regulaminu.

§ 26.

 1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
 2. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.

§ 27.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 28.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do podejmowania poszczególnych czynności w imieniu Fundacji, określonych w pełnomocnictwie.

§ 29.

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
7. wprowadzanie zmian w Statucie, z zastrzeżeniem treści § 23 ust. 7 niniejszego Statutu;
8. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych.

§ 30.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 31.

 1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 32.

 1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
 3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.
 4. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 33.

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć Instytuty.
 2. Prezes Zarządu jest pierwszym Dyrektorem Instytutu.
 3. Instytut działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 4. Instytut może działać także poprzez swoje oddziały.

§ 34.

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.
 2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
 3. Dyrektorów placówek powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 35.

Fundacja może być założycielem szkół wyższych, które uczestniczą w działaniach sieci Fundacji, o których mowa w § 34, z uwzględnieniem specyfiki określonej w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 36.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Prezes Zarządu decyduje o prowadzeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.
 3. Zysk z działalności gospodarczej Zarząd, w drodze uchwały, przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 37.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są, wg PKD:

1. Prace badawczo-rozwojowe 73.20;
2. Działalność wydawnicza 22.11.Z;
3. Pozostałe formy kształcenia, organizowanie szkoleń, kursów itp. 80.42.B;
4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; ewaluacji projektów oraz ewaluacji działalności instytucji publicznych i niepublicznych, sieci kulturalnych, organizacji, uczelni wyższych pozyskiwania funduszy 74.14.A.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 38.

Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 39.

Decyzję w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w § 1 Statutu, podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Decyzja w sprawie zmiany Statutu w zakresie celów Fundacji nie może w istotny sposób zmienić celów, dla realizacji których Fundacja została utworzona.

§ 40.

W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

§ 41.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1 Statutu, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami oraz działaniami Fundacji.

§ 42.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.